kierowca czyta pismo opierajc się o auto

Rozwijając własna firmę, człowiek zastanawia się często, skąd brać środki na rozwój floty pojazdów, które w przypadku działalności takiej jak nasza są przecież podstawą. Nie zawsze chce się przeznaczyć na zakup gotówkę, kredyty bankowe to rzecz droga, raty wysokie a formalności od groma. Stąd przedsiębiorca może zastanawiać się nad opcją najmu lub leasingu.

Zarówno najem, jak i leasing to umowy, które są regulowane przez Kodeks Cywilny. Umowa najmu określa zasady wynajmu rzeczy, który oddaje najemcy w użytkowanie na czas określony lub nie, rzec, za którą najemca płaci czynsz, albo pieniędzmi, albo usługami. Do tego najem jest bardziej opłacalny na krótką metę, na przykład, w naszym przypadku, gdy potrzebujemy autokaru na tydzień, możemy naprawić twój autokar, a ty nam go na tydzień pożyczysz. Proste?
Z leasingiem jest trochę inaczej, aczkolwiek ponownie, leasingobiorca zobowiązuje się finansującemu przedmiot leasingu płacić uzgodnione raty. Z przedmiotów oddanych w leasing leasingobiorca może pobierać pożytki i czerpać korzyści, wynikające z posiadania i korzystania z rzeczy, będących przedmiotem leasingu.

Umowa leasingu zawierana jest na dłuższy czas, można w niej zawrzeć opcję wykupu przedmiotu leasingu. W obu przypadkach właścicielem auta jest osoba wynajmująca lub leasingodawca, a auto należy używać w określony sposób, zawarty w umowie. Należy pamiętać, że przedmiot leasingu nie może być użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem, nie mogą go używać osoby trzecie.
Po zakończeniu umowy leasingowej można przenieść własność przedmiotu leasingu na leasingobiorcę. Warunkiem jest tu zamieszczenie odpowiedniej klauzuli o wykupie po zakończeniu umowy. Odbywa się to najczęściej przez uiszczenie określonej kwoty, stanowiącej różnicę między realna wartością pojazdu a sumą wpłacona do tej pory leasingodawcy. W ciągu miesiąca od zakończenia umowy leasingobiorca powinien złożyć oświadczenie leasingodawcy, o tym, że chce przejąć przedmiot leasingu na własność. Najczęściej opcja wykupu uzależniona jest od zapłaty określonej kwoty na rzecz leasingodawcy, ustalanej na preferencyjnych warunkach, a wartość kwoty powinna być ustalona w zawartej umowie.

Podpisując umowę leasingu zapoznaj się ze wszelkimi szczegółami. Umowa powinna szczegółowo regulować zakres praw oraz obowiązków stron umowy, może się w niej znaleźć zapis o przeniesieniu prawa własności, czy o karze umownej. Zasada swobody umów pozwala na modyfikowanie treści zobowiązań zgodnie z obowiązującym prawem. Dlatego też w przypadku, gdy nienależyte wykonanie zobowiązania pieniężnego, nie naprawienie szkody wynikłej z nienależytego użytkowania rzeczy oddanej w leasing, można żądać kary umownej. Zapis o karze umownej musi być dokładnie sformułowany, wskazujący dokładna sumę i dokładne kryteria dotyczące ustalenia całkowitej wysokości kary.
Kara umowna nie dotyczy nieterminowego spłacania rat leasingowych.

Dobre rozeznanie w kwestii dofinansowań pozwala zbudować stabilną, silna pozycję firmy, bez wikłania się w kredyty, bez uzależniania się od produktów bankowych. Prowadzenie przedsiębiorstwa transportowego i nie tylko w Polsce, to spore wyzwanie, konieczność czujnego rozglądania się na boki, wypatrywania ewentualnych zagrożeń. Nawet inwestować i rozwijać firmę trzeba umiejętnie i z głową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *